همایش زندگی دوم  
  • زندگی دوم
  • second life
محورها
پوستر
مقالات مرتبط
معرفی
اهداف
حامیان رسانه ای
ساختار مقاله
ارسال مقاله
حامیان
تاریخ های مهم
مجموعه مقالات همایش
وضعیت مقاله ارسالی
    
لیست حامیان
   
   
 
دبیر علمی
دبیر اجرایی
   
 
Tehran, Iran / E-mail : socialnetwork@ictrc.ir
3rd ,Social Network 2012 Tehran, Iran. Copyright (c) ICT. All rights Reserved